EDUCATION

W_신세계_2편_회사_960(1000) 0000058368ms
W_신세계_2편_회사_960(1000) 0000184587ms
W_신세계_2편_회사_960(1000) 0000013113ms
신세계그룹 기업윤리 캠페인
W_신세계_3편_매장_960(1000) 0000039717ms
W_신세계_2편_회사_960(1000) 0000625988ms
W_신세계_3편_매장_960(1000) 0000439021ms
신세계그룹 기업윤리 캠페인
제작년도 : 2019

· 고  객  사  :  신세계I&C

· 제작편수  :  1편

· 제작목적  :  윤리교육

· 제작방식  :  웹드라마 / 촬영+2D OAP

· 담       당  :  기획/연출, 시나리오, 촬영, 모션그래픽,

                       디지털색보정, 사운드

#301, Nambusunhwan-ro 2457

Seocho-gu, Seoul, Korea

T.02-3471-5656 / F.02-3471-5659

 

Copyright @ CL9. ALL RIGHTS RESERVED.