PROMO FILM

진안홍삼
진안홍삼_KOR 0000003881ms
진안홍삼_KOR 0000019276ms
진안홍삼_KOR 0000024189ms
진안홍삼_KOR 0000007611ms
진안홍삼
제작년도 : 2018

· 고객사 : 전라북도 진안홍삼

· 제작목적 : 기업 및 제품 홍보 

· 제작방식 : 2D Motion Graphic

· 기획, 시나리오, 촬영, 모션그래픽, 사운드 담당

#301, Nambusunhwan-ro 2457

Seocho-gu, Seoul, Korea

T.02-3471-5656 / F.02-3471-5659

 

Copyright @ CL9. ALL RIGHTS RESERVED.

진안홍삼_KOR 0000019276ms